TE-NEWS

ต.ค.
27

โครงการทัศนศึกษาป่าชายเลน ณ บ้านอ่าวกุ้ง จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิท […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL
ต.ค.
19

โครงการพบปะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง 5102A คณะเทคโนโลยีแ […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL
ต.ค.
18
ต.ค.
07

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL
ก.ย.
29
ก.ย.
27

โครงการร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว เทคโนฯ สิ่งแวดล้อม (รับขวัญน้อง)

ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL
ก.ย.
23

กิจกรรม “การสร้างเอกสารทางวิชาการด้วยโปรแกรม LaTeX”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL
ก.ย.
18
ก.ย.
17

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดก […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL
ก.ย.
07

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิ […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL