te logoweb

image webte cs5-04

งานวิจัยสถาบัน

ลำดับชื่องานวิจัยชื่อผู้วิจัยชื่อผู้ร่วมวิจัยระยะเวลาหมายเหตุ
1 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต นางสมใจ ทองเนื้องาม - 1 มิ.ย.49 - 31 มี.ค.50 ทุนเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
2 การวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาวจินดา สวัสดิ์ทวี นางสมใจ ทองเนื้องาม 1 ธ.ค.49 - 31 ธ.ค.51 ทุนเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
3 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสมใจ ทองเนื้องาม - 1 ม.ค.50 - 30 มิ.ย.51 ทุนเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน