te logoweb

รับสมัครทุนทำงานแลกเปลี่ยนภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยฯ


รับสมัครทุนทำงานแลกเปลี่ยนภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยฯ
    รับสมัครทุนทำงานแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยทำงานแลกเปลี่ยนภายในหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
ซึ่งจะแจ้งนักศึกษาที่ได้รับทุนให้ทราบภายหลัง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของนักศึกษา
         1.1 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
         1.2 เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
         1.3 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
         1.4 อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 40 บาท

  2. ระยะเวลาการทำงาน
          ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

3. กำหนดการรับสมัคร    
    นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร อย่างละ 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  1.ใบสมัคร 
  2.สำเนาบัตรนักศึกษา 
  3.สำเนาผลการเรียนปีล่าสุด 
 
         สอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานอธิการบดี
หมดเขตรับสมัคร 14 พฤศจิกายน  2556

ติดต่องานทุนการศึกษา
076 276531
  นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถโหลดใบสมัคร ตามลิงก์แนบด้านล่างได้เรยค่ะ

         ใบสมัครขอรับทุน
 

 

รับสมัครทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 8 ประจำปี 2556 โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 8 ประจำปี 2556 โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษามีผลการเรียนดี 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาของรัฐบาล ชั้นปีที่ 1 ตามสาขาที่กำหนด 
ซึ่งนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ตที่สามารถสมัครได้เรียนอยู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 นักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ตที่สามารถสมัครได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2.มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 
3.เป็นผู้ขาดแคลยนทุนทรัพย์ครอบครัวมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000/ปี
4.ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่นยกเว้นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.
5.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มูลนิธิกำหนดตามสมควร


    ติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษาอาคาร 7 ชั้น 2 หมดเขตรับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2556 
เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารไปยังวิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ติดต่องานทุนการศึกษา
076 276580

ประกาศ กำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2556

kys

นักศึกษากยศ. และกรอ. ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมต่อในภาคการศึกษา 2/2556(รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 

1.  ยืนยันการขอกู้ยืมภาค 2/2556 ผ่านระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556  เป็นต้นไป ทุกคน   

คลิ๊ก>>   https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

 

2.  ส่งแบบยืนยันการขอกู้ยืมภาค 2/2556 ในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 2-5 กันยายน 2556  ณ กองกิจการนักศึกษา
    ( สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เรียนอยู่ ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวในวันที่  28-29 ตุลาคม 2556 )

 

3.  บันทึกวงเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2556 ผ่านระบบ e-Studentloan (ตัวอย่างตามไฟล์แนบ)  ตั้งแต่วันที่ 28-30 ก.ย. 56 ทุกคน

  
คลิ๊ก>>   https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

1.) เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่ใบแจ้งหนี้ /เลขที่ใบลงทะเบียน  >>>   ใส่รหัสนักศึกษา
2.) วันที่เอกสาร                                           >>>   ใส่วันที่ดำเนินการ เช่น วันนี้ 28082556
3.) ค่าเล่าเรียน                                            >>>   ใส่ตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์กู้ 
4.) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา                      >>>   ใส่  0.00
5.) สั่งพิมพ์หน้าที่กรอกข้อมูลค่าเทอม 1 แผ่น เพื่อนำมาส่งวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 ณ กองกิจการนักศึกษา

 

4.  ลงชื่อในแบบยืนยันการลงทะเบียนฯ ภาค 2/2556 ตั้งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 ณ กองกิจการนักศึกษา ทุกคน

        สำหรับนักศึกษาที่จะต้องไปฝึกงานหรือสหกิจ ให้เข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา
ประมาณต้นเดือนตุลาคม 56 ก่อนไปฝึกงานหรือสหกิจ เพื่อดำเนินการเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียนฯ ล่วงหน้า

 

*** หมายเหตุ ***

1.) นักศึกษาทุกคนที่ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกำหนด จะได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนภาค 2/2556 
    และจะได้รับเงินค่าครองชีพต่อเนื่องอีก 6 เดือน (ธันวาคม 56 - พฤษภาคม 57)        

(เงินค่าครองชีพที่นักศึกษาได้รับปัจจุบันเป็นเงินค่าครองชีพระหว่างเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน 56)

 

2.) กรณีนักศึกษาที่กู้ค่าเล่าเรียนในเทอม 2/2556  ได้ไม่เต็มจำนวน

ให้ติดต่องานทะเบียนกลาง ตึก 7 ชั้น 1 เพื่อขอรับใบ Pay In สลิป นำไปชำระส่วนต่าง ณ ธนาคารไทยพานิชณ์ 
  (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เรื่องการชำระค่าเล่าเรียน ได้ที่ โทร 0 7627 6027)

 

3.) นักศึกษาที่กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้เฉพาะภาค 1/2556  และประสงค์จะกู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพ ภาค 2/2556 ต้องดำเนินการทุกข้อ

 

4.) กรณีนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง นักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืม !!! 

 

 * การเข้ารับบริการ ติดต่อ กองกิจการนักศึกษา นักศึกษากรุณา แต่งกายชุดนักศึกษา เรียบร้อยทุกคน *

 

 *****   กรณีมีปัญหาเข้าไปดำเนินการในระบบ e-Studentloan ไม่ได้ สอบถามได้ที่  ***** 
           ศูนย์สายใจ กยศ.    โทรศัพท์ 0-2610-4888 
           http://www.studentloan.or.th/index.php

 

 

 

 

งานทุนการศึกษา
นางสาววรณัฎฐลักษมี  สิทธิชัย
0 7627  6531
https://www.facebook.com/groups/psu.phuket.studentaffairs/

         กำหนดการ และ วิธีบันทึกวงเงินค่าลงทะเบียนเรียน
         วิธีการขอคืนเงินค่าลงทะเบียน และ วิธีตรวจสอบข้อมูลโอนเงิน
         รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นกู้ กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556

More Articles...