te logoweb

รับสมัครทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 8 ประจำปี 2556 โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 8 ประจำปี 2556 โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษามีผลการเรียนดี 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาของรัฐบาล ชั้นปีที่ 1 ตามสาขาที่กำหนด 
ซึ่งนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ตที่สามารถสมัครได้เรียนอยู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 นักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ตที่สามารถสมัครได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2.มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 
3.เป็นผู้ขาดแคลยนทุนทรัพย์ครอบครัวมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000/ปี
4.ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่นยกเว้นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.
5.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มูลนิธิกำหนดตามสมควร


    ติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษาอาคาร 7 ชั้น 2 หมดเขตรับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2556 
เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารไปยังวิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ติดต่องานทุนการศึกษา
076 276580