te logoweb

รับสมัครทุนทำงานแลกเปลี่ยนภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยฯ


รับสมัครทุนทำงานแลกเปลี่ยนภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยฯ
    รับสมัครทุนทำงานแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยทำงานแลกเปลี่ยนภายในหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
ซึ่งจะแจ้งนักศึกษาที่ได้รับทุนให้ทราบภายหลัง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของนักศึกษา
         1.1 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
         1.2 เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
         1.3 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
         1.4 อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 40 บาท

  2. ระยะเวลาการทำงาน
          ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

3. กำหนดการรับสมัคร    
    นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร อย่างละ 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  1.ใบสมัคร 
  2.สำเนาบัตรนักศึกษา 
  3.สำเนาผลการเรียนปีล่าสุด 
 
         สอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานอธิการบดี
หมดเขตรับสมัคร 14 พฤศจิกายน  2556

ติดต่องานทุนการศึกษา
076 276531
  นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถโหลดใบสมัคร ตามลิงก์แนบด้านล่างได้เรยค่ะ

         ใบสมัครขอรับทุน