การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS แบ่งเป็น 5 รอบ คือ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ

เปิดระบบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 มกราคม 2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

 

รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

เปิดระบบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2563

 

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

เปิดระบบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17- 27 เมษายน 2563 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

 

รอบที่ 4 : การรับกลางร่วมกัน (Admission 2) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนของ สทศ.

เปิดระบบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7- 20 พฤษภาคม 2563 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2563

 

รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ

เปิดระบบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2563 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร

>> งานรับนักศึกษา 0 7627 6050-1

https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

>> คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 7627 6165