previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

– แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 3) [Update]

แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษา1/2564

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง แนวทางการสอน การเรียนรู้ การประเมิน และการจัดการประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประมวลภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเรียนรายวิชาการดำน้ำวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

บรรยากาศการเรียนรายวิชาการดำน้ำวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

บรรยากาศการเรียนรายวิชา 978-322 การดำน้ำวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (Marine Science and Coastal Management หรือ MSCM) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยรายวิชาการดำน้ำเพื่อการวิจัย เป็นการเตรียม…
<< อ่านต่อ >>
ค่ายเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (EnviTECH CAMP) Carbon Coin นักเทรดมือใหม่ หัวใจสีเขียว กิจกรรมการประกวดโปสเตอร์ ที่มีรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น ถึง 6,000 บาท

ค่ายเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (EnviTECH CAMP) Carbon Coin นักเทรดมือใหม่ หัวใจสีเขียว กิจกรรมการประกวดโปสเตอร์ ที่มีรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น ถึง 6,000 บาท

 – สมัครเลย –
<< อ่านต่อ >>
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง Less Plastic Phuket Roadmap และเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครลดขยะทะเล

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง Less Plastic Phuket Roadmap และเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครลดขยะทะเล

ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 1204 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ…
<< อ่านต่อ >>
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัยแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัยแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

วันที่ 23 พ.ย. 64 ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัยแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 KV พังงา2-ภูเก็ต3 ต้นท…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการทัศนศึกษาป่าชายหาดและป่าพรุชายหาด จังหวัดภูเก็ต และการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชน บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการทัศนศึกษาป่าชายหาดและป่าพรุชายหาด จังหวัดภูเก็ต และการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชน บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รายวิชานิเวศวิทยาพืชชายฝั่ง และรายวิชาชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยดร.ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ และดร.จตุรงค์ คงแก้ว จัดโครงการทัศนศึ…
<< อ่านต่อ >>
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าพบอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าพบอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) เข้าพบคณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์พี่เลี้ยง ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)” เพื่อหารือความร่วมมื…
<< อ่านต่อ >>