previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

– แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 3) [Update]

แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษา1/2564

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง แนวทางการสอน การเรียนรู้ การประเมิน และการจัดการประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมธนาคารปูม้าและลงภาคสนามสำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณบ้านแหลมทราย จ.ภูเก็ต

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมธนาคารปูม้าและลงภาคสนามสำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณบ้านแหลมทราย จ.ภูเก็ต

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมธนาคารปูม้า บ้านแหลมทราย จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริโรจน์  ลิ้มนันทพิสิฐ (ผู้ใหญ่จ๋าย) เป็นวิทยากรให้ความรู้แ…
<< อ่านต่อ >>
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์…
<< อ่านต่อ >>
นักวิจัยโครงการ “องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของจักจั่นทะเล (Decapoda, Anomura) ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย” คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลงานวิจัย

นักวิจัยโครงการ “องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของจักจั่นทะเล (Decapoda, Anomura) ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย” คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลงานวิจัย

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของจักจั่นทะเล (Decapoda, Anomura) ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี อาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์…
<< อ่านต่อ >>
โครงการทัศนศึกษาป่าชายเลน ณ บ้านอ่าวกุ้ง จังหวัดภูเก็ต

โครงการทัศนศึกษาป่าชายเลน ณ บ้านอ่าวกุ้ง จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในรายวิชานิเวศวิทยาพืชชายฝั่ง (Coastal plant ecology) เปิดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมพืชชายฝั่…
<< อ่านต่อ >>
โครงการพบปะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

โครงการพบปะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง 5102A คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลแ…
<< อ่านต่อ >>
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม workshop ระดับ ASEAN ชื่อว่า YSEALI [Young Southeast Asian Leaders Initiative] Smart Cities Regional Workshop 2021

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม workshop ระดับ ASEAN ชื่อว่า YSEALI [Young Southeast Asian Leaders Initiative] Smart Cities Regional Workshop 2021

นางสาวพณรนัรช์ สนธิวานิช นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จันทินี บุญชัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนหนึ่งในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วม workshop ระดับ ASEAN ชื่อว่า YSEALI [Young …
<< อ่านต่อ >>