ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้จัดการหลักสูตร

ดร.รวี รัตนาคม

ผู้จัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (Geo)

ดร.ธนิตา อารีรบ

ผู้จัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETM)

ดร.ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล

ผู้จัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (MSCM)

ประธานหลักสูตร

ดร.ดนัย ทิพย์มณี

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (TEM)

ดร.จันทินี บุญชัย

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

และ

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)