ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (Geo)

ดร.สุภัสรา ขุนศรี

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETM)

ดร. ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (MSCM)

ดร.วิลาสินี ศรีพรหม

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (TEM)

ดร.จันทินี บุญชัย

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

buca escort
kurtköy escort
Cialis
adapazari escort beylikduzu escort esenyurt escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort avcilar escort beylikduzu escort sisli escort istanbul escort atasehir escort maltepe escort kadikoy escort istanbul escort ankara escort eryaman escort izmir escort denizli escort bursa escort esenyurt escort Sakarya Escort esenyurt escort