Category: Job-News

ข่าวรับสมัครงาน

0

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบบแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภทกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางานตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบบแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1...

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ตามที่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภทกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่งนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  

0

กำหนดการรายงานตัวและการทำสัญญาจ้างงานของผู้ผ่านการคัดเลือก ภายใต้โครการ ยกระดับเสรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตามที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเสรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ไปแล้วนั้น ทางคณะขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวและการทำสัญญาจ้างงานของผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ดาวโหลดกำหนดการ รวมอากรแสตมป์ที่ต้องติดแต่ละตำแหน่งประเภท    

0

รับสมัคร ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

                   รับสมัคร ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)                    สมัครได้ที่ : https://forms.gle/A2p9GfPQDtB7AYJU9                    อัตราค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน                    ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน                    ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี เริ่มวันที่...

0

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางานตามโครงการดังกล่าวในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลื่อก รายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน  

0

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน(pdf.)  

0

รับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

รับสมัครงานด่วน (หมดเขต 20 ธันวาคม 2563)​ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 60 อัตรา (ระยะเวลาจ้างงาน 12 เดือน) พื้นที่จ้างงาน ต.ไม้ขาว ต.กะทู้ ต.กมลา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ ภู่พงษ์ E-mail: sudarat.ph@phuket.psu.ac.th โทร.076-276432 (ในวันและเวลาราชการ)

0

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สมัครวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รับรองสำเนาให้ครบทุกแผ่น และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-246772-3 http://www.mnre.go.th/reo10/th/information/more/293