คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work-Integrated Learning)”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work-Integrated Learning)” ณ ห้องประชุม 1205 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมศักยภาพให้แก่คณาจารย์ ในเรื่องของรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และเพื่อสนับสนุนให้ทุกรายวิชาสามารถสามารถจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ได้
yannawut.p

yannawut.p

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *