เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

1.1 เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน

– Request-Form
– แบบปลี่ยนแปลงตารางสอน
– แบบฟอร์มเก็บคะแนน-เวลาเรียน
– สัปดาห์ในการคิด80% แนวปฏิบัติ-แบบฟอร์ม
– ขั้นตอนงานการจัดตารางสอน

1.2 เอกสารเกี่ยวกับการสอบ

– กระดาษคำตอบ
– แบบประเมินข้อสอบ
– แบบเปลี่ยนแปลงตารางสอบ
– ใบปะหน้าข้อสอบ
– ใบปะหน้าซองข้อสอบ
– ใบเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
– ขั้นตอนงานการจัดตารางสอบ

1.3 เอกสารเกี่ยวกับการส่งเกรด

– แบบประเมินเกรด
– แบบฟอร์มผลการเรียนตามร้อยละ-ตามรหัส
– ขั้นตอนงานการรับ-ส่งเกรด

1.4 เอกสารเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 2/2560

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2560

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 3/2559

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 2/2559

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2559

– รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 3/2558

– ขั้นตอนการเปิดสอนรายวิชาประจำภาค

2.1 แนวปฏิบัติการขอทุนการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

– ประกาศทุนการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
– ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
– ประกาศคณะเรื่องแนวปฏิบัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย
– ขั้นตอนการขอรับทุนโครงการวิจัยชุดภายใต้นโยบายระดับบัณฑิตศึกษา
– แนวปฏิบัติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา/ผู้ช่วยวิจัย

2.2 การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

– ประกาศการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
– ประกาศคณะเรื่องทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
– บันทึกขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย
– ขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย

2.3 การสนับสนุนผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ

– ประกาศการสนับสนุนผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ
– ขั้นตอนขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน-นำเสนอผลงานวิชาการ-Conference

2.4 แบบฟอร์มต่างๆ

– แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประเภททั่วไป (แบบ ทส-ว1 /ทั่วไป_57)
– แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (แบบ ทส-ว6)
– รายงานความก้าวหน้าและสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2.5 อื่นๆ  

– ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะ
– ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

3.1 ข้อมูลทั่วไป

– ตำแหน่งต่างๆในแบบฟอร์ม

3.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

– คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
– เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.3 คำร้องทั่วไป

– คำร้อง1 ขอยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
– คำร้อง1-3 การออกหนังสือขอความอนุเคราะห์

3.4 แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

– บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
– บว1-1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3.5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

– ขั้นตอนการยื่นแบบสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บว.2-1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บศ.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บศ.1-1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บศ.2 แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บศ2-3 ใบแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์

3.6 สอบวิทยานิพนธ์

– ขั้นตอนการยื่นสอบวิทยานิพนธ์
– คำร้อง1-3 ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
– คำร้อง1-5 ขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์
– บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
– บว.3-1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
– บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์
– บว.4-1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
– บว.4-2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์
– บศ.5 5-1ใบแจ้งผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์   
– บว.6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์
– บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
– บว.8-1 แบบสำรวจก่อนสำเร็จการศึกษา
– บว.14 ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
– แบบฟอร์มงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ research_form

3.7 รูปเล่มวิทยานิพนธ์

– แม่แบบรูปเล่มวิทยานิพนธ์

3.8 ประกาศต่างๆ

– แนวปฏิบัติเปลี่ยนชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์
– แนวปฏิบัติการส่งเล่มวิทยานิพนธ์
– แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย สำหรับการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
– ประมวลเกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านบัณฑิตศึกษา
– เกณฑ์การประเมินหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3.9 อื่นๆ (ขั้นตอน)

– ขั้นตอนการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ– แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ – แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก-ร่วม

– แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก-ร่วม

5.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

– ขั้นตอนการยืม-คืน เครื่องแก้ว ครุภัณฑ์ และสารเคมีจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
– ระเบียบการใช้ห้องทำโครงงาน (6410)
– ระเบียบการใช้ห้องทำโครงงาน (1303)
– ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์_-AjWeeraphong
– แบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์และเครื่องแก้ว (TE_SCI-LAB_01)
– แบบฟอร์มการขอใช้สารเคมีและน้ากลั่น (TE_SCI-LAB_02)
– แบบฟอร์มการยืม-คืนครุภัณฑ์ (TE_SCI-LAB_03)
– แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ( TE_SCI-LAB_04)
– แบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับรายวิชาโครงงาน (TE_SCI-LAB_05)

5.2 ห้องปฏิบัติการวคอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ของคณะ

รายการ Software และคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ AERIC

– ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เกิดกับการใช้งานระบบ Network คณะ, ปัญหาที่เกิดจากการใช้ห้องปฏิบัติการ และปัญหาที่เกิดกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ

– ขั้นตอนของงานออก PSU Passport ชั่วคราว

– ชั้นตอนการเตรียมห้องปฏิบัติการก่อนเปิดภาคการศึกษา

– ชั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับระบบ Tell Me More ของคณะ (Placement Test และ Progress Test)

– ชั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับระบบ Tell Me More ของคณะ (Achievement Test)

– แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AERIC ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

buca escort
kurtköy escort
Cialis
adapazari escort beylikduzu escort esenyurt escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort avcilar escort beylikduzu escort sisli escort istanbul escort atasehir escort maltepe escort kadikoy escort istanbul escort ankara escort eryaman escort izmir escort denizli escort bursa escort esenyurt escort Sakarya Escort esenyurt escort