หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honor Program)

ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมแบบก้าวหน้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ประจำปีการศึกษา 2563

————————————————

    คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมแบบก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
    • เป็นนักศึกษาโปรแกรมแบบปกติที่จบชั้นปีที่ 2 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 โดยคำนวณจากผลการเรียนในชั้นปีที่ 1-2 ทั้งนี้ จะต้องไม่มีผลการเรียนในรายวิชาใด ๆ เป็นระดับ E หรือ W
    • เป็นนักศึกษารหัส 61 ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และ 2
  1. 2. เงื่อนไขระหว่างการศึกษา

นักศึกษาโปรแกรมแบบก้าวหน้าต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในโปรแกรมแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนน้อยกว่า 3.50 หรือมีผลการเรียนในรายวิชาใด ๆ ต่ำกว่าระดับ C จะถือว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติในการศึกษาโปรแกรมแบบก้าวหน้าทันที ให้นักศึกษากลับเข้าเรียนในโปรแกรมแบบปกติ

 

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการและใบสมัคร

เอกสารกำหนดการและกำหนดการ (.pdf)

เอกสารกำหนดการและกำหนดการ (.docx)