เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุมและแนวปฏิบัติของคณะฯ
– คณะกรรมการประจำคณะฯ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะฯ
– อื่นๆ

ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
– คู่มือ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
– รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
– กฎข้อบังคับการใช้ห้องปฎิบัติการ
– ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน
ระบบ มคอ. Online
ระบบ สหกิจศึกษา (COOP Application System)
– 
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS2 
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU (ระบบเก่า สำหรับดูข้อมูล)
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
ระบบบริหารจัดการนักศึกษา (TE-MIS_STUDENT)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบส่งระดับคะแนนผลการเรียน
ระบบจองห้องเรียนห้องประชุม Online
ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System) (คือ ระบบประเมินการสอนอาจารย์)
ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System) (คือ ระบบประเมินรายวิชา+ประเมินตนเอง)
คู่มือ อาจารย์ที่ปรึกษา

]ระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัย
ระบบบริหารงานวิจัย (PRPM)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร
ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR-MIS)
– ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online)
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
ระบบสลิปเงินเดือน
– ระบบ Curriculum Vitae

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Edoc)
ระบบการประชุม (E-meeting)
ระบบจองรถ
ระบบไปรษณีย์ Online

ระบบสารสนเทศอื่นๆ
ระบบ LC-Helpdesk (ระบบต่างๆ ของมหาลัย)
– ระบบ Building-Helpdesk (ระบบแจ้งซ่อมงานอาคาร)
ระบบ TE-FileServer สำหรับบุคลากร
ระบบ PSU Passport
ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU) 
– ระบบยืม – คืน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

Group Email ของคณะ
– Group Email