หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม Master of Science (Technology and Environmental Management)

             

        ปรัชญา Philosophy: มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และ การท่องเที่ยว ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        วัตถุประสงค์ Goals:  
        1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
        2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาพื้นที่ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
        3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถทางวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
        4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ มีระเบียบวินัย เคารพในสิทธิของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

 

รายละเอียดหลักสูตร : Download 

Prospectus สำหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวด: Download         

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวจิตรลดา เอสุจินต์  
เบอร์โทรศัพท์ : 076-276107
Email : jitlada.a@phuket.psu.ac.th

Website : http://essand.psu.ac.th