คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำสำหรับเฝ้าระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในน้ำผิวดิน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

วันที่ 29 กันยายน 2563 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำสำหรับเฝ้าระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในน้ำผิวดินและน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านการจัดการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนและ คณะครู จะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต้นแบบชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

administrator

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *