ภาพกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work-Integrated Learning)”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ลีมารีน จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจการแยกขยะ”

การศึกษานอกห้องเรียนของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมต้อนรับ คณะคุณครูและนักเรียนจากศูนย์วิชาการฟายด์มี

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เเข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุน จำนวน 14 ล้านบาท จากการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สำนักงานประมง จังหวัดภูเก็ต

งานบริการวิชาการ โรงเรียนเมืองถลาง

กิจกรรม TE STAR CHALLENGE จัดโดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

บรรยากาศโครงการ TE Sport Day โดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอบรม โครงการ Enjoy English วันที่ 23 กันยายน 2563

บรรยากาศการประชุม workshop เรื่องวิจัยและบริการวิชาการ วันที่ 16 กันยายน 2563

บรรยากาศการจัดอบรมเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เรื่อง “การตรวจสอบและควบคุมมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535”

ภาพบรรยากาศวันซ้อม และ วันรับปริญญา

ยกระดับร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต

อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่