หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Earth System Science (International Program)

       ปรัชญา Philosophy: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการวิจัยขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร : Download

Prospectus of Doctor of Philosophy in Earth System Science : Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวอรปรียา ปิยังกร
เบอร์โทรศัพท์ : 076-276433
Email : onpreeya.j@phuket.psu.ac.th

Website : http://essand.psu.ac.th