กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
E-mail:tpunpsu(at)gmail.com, pun.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานอธิการบดี วข.ภูเก็ต (ตึก7)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6006

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (วิทยาการคณนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
E-mail : wanchitra.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6480

ดร. จินดา สวัสดิ์ทวี

ชื่อ : ดร. จินดา สวัสดิ์ทวี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา),
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
E-mail : jinda.sa(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1209 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6135

ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ

ชื่อ : ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
E-mail : pariyaporn.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : –

กลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
E-mail : werapong.g(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 ( ตึก 1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6176

ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว

ชื่อ : ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
E-mail : siriwan.ru(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6495

ดร.รวี รัตนาคม

ชื่อ : ดร.รวี รัตนาคม
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
E-mail : rawee.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6491

อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ

ชื่อ : อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : phornnarong.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1211 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6142

อาจารย์วีรนันท์ สงสม

ชื่อ : อาจารย์วีรนันท์ สงสม
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
E-mail : veeranun.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1405 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6129

กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
E-mail : worawit.won(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6482

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail : pensiri.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6488

ดร.จันทินี บุญชัย

ชื่อ : ดร.จันทินี บุญชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Environmental Management),
The University of Queensland, Australia , 2555
E-mail : chantinee.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6489, 6752

ดร.ธนิตา อารีรบ

ชื่อ : ดร.ธนิตา อารีรบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556
E-mail : thanita.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1210 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6144

ดร.ดนัย ทิพย์มณี

ชื่อ : ดร.ดนัย ทิพย์มณี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Environmental Management),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
E-mail : danai.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6131

ดร.สุภัสรา ขุนศรี

ชื่อ : ดร.สุภัสรา ขุนศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D., Environment & Earth Science, University of Texas at Arlington, 2015 (2558)
E-mail : supatsara.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1405 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6716

Associate Professor Dr. Raymond James Ritchie

ชื่อ : Associate Professor Dr. Raymond James Ritchie
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Plant Physiology), University of Sydney, Australia, 2527
E-mail : raymond.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6130

กลุ่มวิชาชีววิทยา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรนิการ์ กาญจนชาตรี

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรนิการ์ กาญจนชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
E-mail : kanika.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก 1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6485

                         อาจารย์อาคม วังเมือง

ชื่อ : อาจารย์อาคม วังเมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
E-mail : arkom.w(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 ( ตึก 1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6176

                   อาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์

ชื่อ : อาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
E-mail : audomlak.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1210 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6144

                       ดร. ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ

ชื่อ : ดร. ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
E-mail : yurachat.y@phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1206 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6168

กลุ่มวิชาเคมี

                            ดร.วิลาสินี ศรีพรหม

ชื่อ : ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Polymer Chemistry), The University of Sydney,
Australia, 2553
E-mail : wilasinee.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6486

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Nanotechnology and Biomaterials),
The University of Queensland, Australia, 2552
E-mail : wadcharawadee.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6487

                รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
ปริญญาโท วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
ปริญญาเอก ปร.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
E-mail : aree.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : –

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

           รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
E-mail : sakshin.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องวิจัยชีวฟิสิกส์ 1308
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6154

               รองศาสตราจารย์ ธงชัย สุธีรศักดิ์

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สุธีรศักดิ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
E-mail : thongchai.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1209 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6134

ทะเลและชายฝั่ง

                         อาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร

ชื่อ : อาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
(ศึกษาต่อ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
E-mail : phongtheera.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6483

                             ดร.วิภาวี ดำมี

ชื่อ : ดร.วิภาวี ดำมี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. in Biology (International Program) Mahidol University, Thailand, 2555
E-mail : vipawee.d(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1109 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6484

                     ดร.ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล

ชื่อ : ดร.ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : D.Sc. (Marine Science), Tongji University, Shanghai, China, 2561
E-mail : thanakorn.j(at)phuket.psu.ac.th        สถานที่ติดต่อ : ห้อง1209 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6456

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน

             ดร.กฤตณะ พฤกษากร

ชื่อ : ดร.กฤตณะ พฤกษากร
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : D.Eng. (Environmental Engineering) from Changwon National University, South Korea, 2558
E-mail : kritana.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ESSAND (ตึก 6)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6436

           ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์

ชื่อ : ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Experimental Physics) from University of Virginia, USA, 2559
E-mail : tanwa.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ESSAND (ตึก 6)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6435

               Prof.Dr.KIYOTA HASHIMOTO

ชื่อ : Prof.Dr.KIYOTA HASHIMOTO
ตำแหน่ง : Professor
วุฒิการศึกษา : D.Eng. (Information Science), Nara Institute of Science and Technology, Japan, 2553
E-mail : kiyota.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ESSAND (ตึก 6)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6439

buca escort
kurtköy escort
Cialis
adapazari escort beylikduzu escort esenyurt escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort avcilar escort beylikduzu escort sisli escort istanbul escort atasehir escort maltepe escort kadikoy escort istanbul escort ankara escort eryaman escort izmir escort denizli escort bursa escort esenyurt escort Sakarya Escort esenyurt escort