วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  ภายในปี2024 

พันธกิจ

(1) ผลิตบัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ที่มีสมรรถนะสากล

(2) ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะ  ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในบริบทของเมืองท่องเที่ยวและชายฝั่ง 

ค่านิยม

P: Professional    S: Social responsibility    U: Unity

สมรรถนะหลัก

มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อันดามัน