คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร TCAS 64 รอบที่ 1 โครงการเด็กดีศรี ปวช. เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ‼️ #TCAS64 รอบที่ 1 #เด็กดีศรีปวช
🔴 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology and Management) 👨‍🔬🔬🧪
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (Environmental Geoinfomatics Technology) 🔭🛰🌎
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (Marine Science and Coastal Management) 🏊‍♀️🏖🤿
🔴 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 22 มกราคม 2564
ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th/ (โดยต้องลงข้อมูลในเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสมัคร)
🔴 จำนวนที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 120 ที่นั่ง
🔴 สามารถดูระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียบการรับสมัคร

 

administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *