ยกระดับร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
“ยกระดับร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต”
โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่ 2-3 กันยายน 2563 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ภูเก็ต” ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้ประกอบการในการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน และเพื่อให้มาตรฐานอาหารมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคติดต่อแพร่กระจายแก่ผู้บริโภค
administrator

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *