คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
(Geo)

ดร.สุภัสรา ขุนศรี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ETM)

ดร.จตุรงค์ คงแก้ว
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

(MSCM)

ผศ.ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(TEM)

ดร.จันทินี บุญชัย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
และ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก
(หลักสูตรนานาชาติ)