เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี

นางสาวธรรมรัตน์ แซ่ตัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานวิชาการกลาง/งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
E-mail : thammarat.sae(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6167

นายโสภณ จันทร์ทิพย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานักศึกษา/งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
E-mail : sopon.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6106

นางสาว โภไคย เฮ่าบุญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (พนักงานเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม/ พัสดุ /ผู้ช่วยเลขานุการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
E-mail : pokai.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6166

นางสาวจิตรลดา เอสุจินต์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
งานที่รับผิดชอบ : วิเทศสัมพันธ์/งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
E-mail : jitlada.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6107

นางสาวนงนุช หูเขียว

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
งานที่รับผิดชอบ : งานการเงิน
E-mail : nongnuch.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6100

นางสาวสุดารัตน์ ภู่พงษ์

ตำแหน่ง : นักวิจัย (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานเลขานุการคณบดี/งานบริการวิชาการ/งานบริหารวิจัย  กองทุนวิจัยคณะ/สถานวิจัย ANED
E-mail : sudarat.ph(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6432

นางสาวอรปรียา ปิยังกร

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานบุคลากร/งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
E-mail : onpreeya.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6433

นางสาวอาทิตยา เนียมสอาด

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)/ ทุนสมรรถนะอาจารย์และการขอตำแหน่ง
E-mail : aatitaya.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6434

นางสาวทิฆัมพร ทิพย์รองพล

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์คณะ
E-mail : tikumporn.ti(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6165

นายสามารถ มีสุข

ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่อัดสำเนา/ห้องถ่ายเอกสาร
E-mail : samat.m(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องถ่ายเอกสาร สำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6122

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

นางจินดา รุ่งโรจน์ศรี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
E-mail : jinda(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6723

นายวัฒนา ศรัทธาวีระกุล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) / งานแจ้งซ่อม
E-mail : wattana(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6713

นางสาวทัศนีย์ สามารถ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี)
E-mail : thassanee.sa(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6723

นางนภาพิศ หลิมสถาพรกุล

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
E-mail : napapit.l(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6724

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (AERIC)

นางสาวจุฑาพร เกษร

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานที่รับผิดชอบ : งานวิจัยคณะ
E-mail : jutaporn.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AERIC ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6479

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

นายญาณวัฒน์ ภู่วรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
งานที่รับผิดชอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / support
E-mail : yannawut.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1402
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6126