คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับคณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ รวมถึงทีมบริหารของคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้เสนอความคิดเห็นกับทีมบริหารคณะฯ เพื่อให้คณะฯ ได้แนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *