คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยยอด”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยยอด”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยยอด” ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการจริงและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการทดลองเพิ่มขึ้น กิจกรรมที่จัดมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่

  • ปฏิบัติการ เรื่อง การเกิดแสงและภาพ โดยมีรองศาสตราจารย์ธงชัย สุธีรศักดิ์ และคุณญาณวัฒน์ ภู่วรณ์ เป็นวิทยากร
  • ปฏิบัติการ เรื่อง การเหนี่ยวนำไฟฟ้าเบื้องต้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล และคุณวัฒนา ศรัทธาวีระกุล เป็นวิทยากร
  • ปฏิบัติการ เรื่อง คณิตศาสตร์ในมหาสมุทร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง และดร.สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต เป็นวิทยากร

ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 71 คน พร้อมคุณครูผู้ควบคุม จำนวน 4 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *