คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุม 1205 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับคุณครูและนักเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทางการจัดการร่วมกันเพื่อการจัดการเรียนการสอนและทำกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และนายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *