นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka Metropolitan University) ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka Metropolitan University) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.) ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka Metropolitan University) เมืองซาไก จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก JST Sakura Science Exchange Program โดยภายในกิจกรรม นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ด้าน Data Science โดยได้มีโอกาสทดลองการรับส่งสัญญาณจากเราเตอร์สัญญาณ พร้อมระดมความคิดและเสนอไอเดียในการแก้ปัญหาร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า และการศึกษาดูงานการปลูกผักออแกนิคในโรงงานแบบระบบปิด รวมไปถึงการเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของจังหวัดโอซาก้า เช่น ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โอซาก้า (Osaka Science Museum) โดยนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย

1. นางสาวญานิกา สมเชื้อ รหัสนักศึกษา 6230213019

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2. นางสาวอภิชยา สัจจา รหัสนักศึกษา 6230213021

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3. นางสาวสุดารัตน์ สมจริง รหัสนักศึกษา 6230213038

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4. นายธนภัทร จันทร์มาศ รหัสนักศึกษา 6430212002

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

5. นางสาวณัชชา บุญคงทอง รหัสนักศึกษา 6430213011

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

6. นางสาวพรรวษา จันทร์ทิพย์ รหัสนักศึกษา 6430213022

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

7. นายทัตพงศ์ พุ่มเจริญ รหัสนักศึกษา 6530211002

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

8. นางสาวชลธิชาลักษณ์ เนื้อดี  รหัสนักศึกษา 6230613006

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

9. นายจารุพงศ์ ปลอดทอง รหัสนักศึกษา 6430613010

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *