คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (รอบเพิ่มเติม)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (รอบเพิ่มเติม)

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (รอบเพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 1204 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.จตุรงค์ คงแก้ว ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง ซึ่งจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2566 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *