คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 (SMP) 2/10-2/11 (SMTE) และ 4/2 (SMP) ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 4 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการจริงและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการทดลองเพิ่มขึ้น กิจกรรมที่จัดมีทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่

  • เรื่อง แผนที่ “เราจะรอดจากล๊อกดาวน์ครั้งหน้ามั้ย” และเรื่อง การทำแผนที่ออนไลน์อย่างง่าย โดยมีดร.วีรนันท์ สงสม นางสาวอารีรัตน์ ตามชู และนายธนวัฒน์ ประโมจนีย์ เป็นวิทยากร
  • เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยสิ่งมีชีวิต โดยมีอาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร และคุณนภาพิศ หลิมสถาพรกุล เป็นวิทยากร
  • เรื่อง ความเค็มและอุณหภูมิกับการแบ่งชั้นน้ำในมหาสมุทร และเรื่อง การปริมาณคลอโรฟิลล์ในน้ำทะเล โดยมีดร.สรณ์สิริ พงศ์ภทรวัต และนายนัฐวุฒิ วาระเพียง เป็นวิทยากร
  • เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอและเทคนิคเบื้องต้นทางชีวโมเลกุล โดยมี ดร.ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ และคุณนภาพิศ หลิมสถาพรกุล เป็นวิทยากร

ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 128 คน พร้อมคุณครูผู้ควบคุม จำนวน 8 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *