เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 18 ทุน

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
.
#เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 18 ทุน ได้แก่
ทุนการศึกษาประเภท #ทุนเรียนดีเด่น จำนวน 9 ทุน
ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตทั้งหมด (100%) จำนวน 46,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) ในภาคการศึกษาปกติ (ไม่รวมการศึกษาภาคฤดูร้อน)
คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ต้องเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และระบุสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 และต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ อย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ทุนการศึกษาประเภท #ทุนเรียนดี จำนวน 9 ทุน
ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วน (50%) จำนวน 23,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) ในภาคการศึกษาปกติ (ไม่รวมการศึกษาภาคฤดูร้อน)
คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ต้องเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และระบุสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 และต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ 5 กันยายน 2565 – 10 มกราคม 2566
เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา (ถ้ามี)
Portfolio (ถ้ามี)
#สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2566 (รูปแบบการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
#ประกาศผล วันที่ 13 มกราคม 2566
โดยสามารถเข้าดูผลได้ที่ เว็บไซต์คณะ https://te.psu.ac.th/
และ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/tepsuphuket
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่แพรว 076-276000 ต่อ 6165 หรือ 080-53114

TCAS66

TCAS66 รอบที่ 1/1

 

โครงการเด็กดีศรี ปวช. ปีการศึกษา 2566 :   
วันที่รับสมัคร: 5 ก.ย. 65 – 8 พ.ย. 65

 

โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2566

วันที่รับสมัคร: 5 ก.ย. 65 – 8 พ.ย. 65