คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดทำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดทำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1205 อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อส่งเสริมสร้างการรับรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา พื้นที่นำร่อง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *