งานศึกษาด้านนิเวศวิทยาทางนํ้าและด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสถานีไฟฟ้ากมลา <อ่านต่อ>

โครงการกิจกรรมปฏิบัติการด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต <อ่านต่อ>

โครงการ “จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิต เพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ภูเก็ต(Phuket City of Gastronomy)”  <อ่านต่อ>