หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Earth System Science (International Program)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการวิจัยขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ

                (ภาษาไทย)
               วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระบบโลก)
               วท.ม. (วิทยาศาสตร์ระบบโลก)

                (ภาษาอังกฤษ)
                Master of Science (Earth System Science)
                M.Sc. (Earth System Science)

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในศาสตร์สาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ระบบโลกในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านเฉพาะด้าน ในศาสตร์สาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ
 • นักวิเคราะห์เฉพาะด้าน ในศาสตร์สาขาต่างๆ ของงานด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก
 • ที่ปรึกษางานเฉพาะด้าน ในศาสตร์สาขาต่างๆ ของทางด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก

                90,000 บาท/ภาคการศึกษา

รูปแบบหลักสูตร

              หลักสูตร 2 ปี

จำนวนหน่วยกิต

                 แผน ก แบบ ก1            36 หน่วยกิต

                 แผน ก แบบ ก2-1         36 หน่วยกิต

                 แผน ก แบบ ก2-2         36 หน่วยกิต

 

 • แผน ก แบบ ก1                              36 หน่วยกิต

                     -วิทยานิพนธ์                             36 หน่วยกิต

                     -หมวดวิชาบังคับ                        2 รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U)

                     -หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ        2 รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U)

 • แผน ก แบบ ก2-1                             36 หน่วยกิต

                     -วิทยานิพนธ์                               24 หน่วยกิต

                     -หมวดวิชาบังคับ                         12 หน่วยกิต

                     -หมวดวิชาบังคับ                           1 รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U)

                     -หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ           1 รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U)

 • แผน ก แบบ ก2-2                             36 หน่วยกิต

                     -วิทยานิพนธ์                               18 หน่วยกิต

                     -หมวดวิชาบังคับ                         15 หน่วยกิต

                     -หมวดวิชาเลือก                           3 หน่วยกิต

                     -หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ           1 รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U)

แผนการศึกษา

 • แผน ก 1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
964-504 ระเบียบวิธีวิจัย *
(Research Methodology)
3 หน่วยกิต
964-601 การศึกษาพิเศษ 1 *
(Special Study I)
3 หน่วยกิต
964-701 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
3 หน่วยกิต
  รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
964-505 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สาหรับงานวิจัย *
(Scientific Tools for Research)
3 หน่วยกิต
964-602 การศึกษาพิเศษ 2 *
(Special Study II)
3 หน่วยกิต
964-701 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
9 หน่วยกิต
  รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
964-701 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
964-701 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต

* เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต

 • แผน ก แบบ ก 2-1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
964-501 วิทยาศาสตร์ระบบโลก
(Earth System Science)
3 หน่วยกิต
964-502 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสาหรับวิทยาศาสตร์โลกและการจัดการภัยธรรมชาติ
(Data Sciences for Earth Science and Disaster Management)
3 หน่วยกิต
964-503 วิการจัดการความเสี่ยงทางภัยพิบัติ
(Disaster Risk Management)
3 หน่วยกิต
964-504 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
3 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
964-505 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สาหรับงานวิจัย *
(Scientific Tools for Research)
3 หน่วยกิต
964-602 การศึกษาพิเศษ 2 *
(Special Study II)
3 หน่วยกิต
964-702 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
3 หน่วยกิต
  รวม 3 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
964-702 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
9 หน่วยกิต
  รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
964-702 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต

* เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต

 • แผน ก แบบ ก 2-2
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
964-501 วิทยาศาสตร์ระบบโลก
(Earth System Science)
3 หน่วยกิต
964-502 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสาหรับวิทยาศาสตร์โลกและการจัดการภัยธรรมชาติ
(Data Sciences for Earth Science and Disaster Management)
3 หน่วยกิต
964-503 วิการจัดการความเสี่ยงทางภัยพิบัติ
(Disaster Risk Management)
3 หน่วยกิต
964-504 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
3 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
964-xxx รายวิชาเลือก
(Elective Course)
3 หน่วยกิต
964-505 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานวิจัย
(Scientific Tools for Research)
3 หน่วยกิต
964-602 การศึกษาพิเศษ 2 *
(Special Study II)
3 หน่วยกิต
  รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
964-703 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
6 หน่วยกิต
  รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
964-703 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต

* เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต

                ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

       มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน  ก แบบ ก1
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์และ/หรือโครงงานวิจัยในระดับปริญญาตรี (Senior Project) ที่มีคุณภาพดีมาก
  • ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
  • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นอาจได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษา โดยขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
  •  
 • สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบก2-1
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) โดยมีผลการเรียนดี หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate Diploma Degree) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma Degree) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.75 หรือ
  • หลังจากภาคการศึกษาแรกหากนักศึกษามีผลการเรียนสะสมน้อยกว่า 3.25 ต้องเปลี่ยนแผนการศึกษาเป็นแผน ก แบบ ก2-2
  • ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
  • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นอาจได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษา โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
 • สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน  ก แบบ ก2-2
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate Diploma Degree) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma Degree) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
  • ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
  • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นอาจได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา

นางสาวอาทิตยา เนียมสอาด
เบอร์โทรศัพท์ : 076-27000 ต่อ 6434
Email : aatitaya.n@phuket.psu.ac.th
Inbox page: FTE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต