การรับสมัคร

สามารถติดตามข้อมูล รายละเอียดการรับสมัครต่าง ๆ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบรับสมัครออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบ TCAS 

ปฏิทิน TCAS 67

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนเรียนดีเด่น

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน (Full) จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท จำนวน 8 ภาคการศึกษา รวมเป็นเงิน 184,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับสมัคร

1. ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 

2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

4. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

5. ต้องเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และระบุสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคณะ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาภายในคณะภายหลังได้

6. เมื่อเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต้องได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ในภาค  การศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 และ ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ในทุกภาคการศึกษาปกติ (ไม่นับรวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) ที่เหลือจนสำเร็จการศึกษา

7. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ อย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

8. สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1-7 คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณา และ/หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครแต่ละรายบุคคลไป

ทุนเรียนดี

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (Partial) จากคณะคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ภาคการศึกษาละ 11,500 บาท จำนวน 8 ภาคการศึกษา รวมเป็นเงิน 92,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับสมัคร

1. ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 

2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

4. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 

5. ต้องเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และระบุสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคณะ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาภายในคณะภายหลังได้

6. เมื่อเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต้องได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 และ ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ในทุกภาคการศึกษาปกติ (ไม่นับรวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) ที่เหลือจนสำเร็จการศึกษา

7. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

8. สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1-7 คณะกรรมการคัดเลือก จะพิจารณา และ/หรือ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครแต่ละรายบุคคลไป

ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

๐ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น SIT-JASSO SCHOLARSHIP ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Shibaura Institute of Technology (SIT) มีทุนสนับสนุนเมื่อเดินทางไป ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 80,000 JPY หรือ 60,000 JPY

๐ โครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับ Sojo University สนับสนุนทุนแบบเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

๐ โครงการแลกเปลียนร่วมกับ Osaka Prefecture University (OPU) สนับสนุนทุนแบบเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ทุน กยศ/กรอ

ติดตามข้อมูลการกู้ยืมทุน