การรับสมัคร

สามารถติดตามข้อมูล รายละเอียดการรับสมัครต่าง ๆ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบรับสมัครออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบ TCAS 

ปฏิทิน TCAS 67

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน (Full) จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท จำนวน 8 ภาคการศึกษา รวมเป็นเงิน 184,000 บาท

ทุนการศึกษาประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (Partial) จากคณะคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ภาคการศึกษาละ 11,500 บาท จำนวน 8 ภาคการศึกษา รวมเป็นเงิน 92,000 บาท

ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

ทุน กยศ/กรอ

ทุนจากหน่วยงานภายนอก