หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)(Ph.D ESSM)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Environmental Science and Sustainability Management (International Program)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างยั่งยืนสามารถเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจรวมถึงสามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน)

                         ชื่อย่อ  :  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน)

ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Environmental Science and Sustainability  Management)

                          ชื่อย่อ  :  Ph.D. (Environmental Science and Sustainability Management)

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน
  • นักวางแผนและกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการต่าง ๆ
  • ที่ปรึกษางานทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน
  • นักพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ที่ปรึกษาด้านการปล่อยคาร์บอน และเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ที่ปรึกษาด้านการดำเนินสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต         แผน 1.1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า              48 หน่วยกิต

                                   แผน 1.2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า             72 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร  

                                   แผน 1.1                         48        หน่วยกิต

                                   – วิทยานิพนธ์                   48        หน่วยกิต

                                   แผน  1.2                         72        หน่วยกิต

                                   – วิทยานิพนธ์                   72        หน่วยกิต

       แผน 1.1

        – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ

        – มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือหากจบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือจบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการสามารถนำผลการศึกษามาใช้ได้

        แผน 1.2

        – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ และ

        – มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือหากจบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือจบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการสามารถนำผลการศึกษามาใช้ได้

         เกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565)

การสอบ

คะแนนขั้นต่ำ

PSU-TEP

คะแนนถัวเฉลี่ย 3 ทักษะ
(ฟัง อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 50%

New PSU-TEP

คะแนนถัวเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ที่สอบได้ทั้ง 3 ทักษะ
(ฟัง อ่าน บูรณาการอ่านและเขียน) รวมกันไม่ต่ำกว่า 50%

CU-TEP

ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

TOEFL (Paper-Based)

ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

TOEFL (Revised Paper-Delivered Test)

ไม่ต่ำกว่า 34 คะแนน

TOEFL (Institutional Testing Program)

ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน

TOEFL (Computer-Based)

ไม่ต่ำกว่า 133 คะแนน

TOEFL (Internet-Based)

ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน

IELTS

ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน

 

ทั้งนี้ ให้อ้างอิงจากเกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยตามระยะเวลานั้น ๆ

และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวอรปรียา ปิยังกร

E-mail:onpreeya.j@phuket.psu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 076276000 ต่อ 6433

Inbox page: FTE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต