เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี

ชื่อ : นางสาวธรรมรัตน์ แซ่ตัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานวิชาการกลาง/งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
E-mail : thammarat.sae(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6167

ชื่อ : นายโสภณ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานักศึกษา/งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
E-mail : sopon.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6106

ชื่อ : นางสาว โภไคย เฮ่าบุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (พนักงานเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม/ พัสดุ /ผู้ช่วยเลขานุการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
E-mail : pokai.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6166

ชื่อ : นางสาวจิตรลดา เอสุจินต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
งานที่รับผิดชอบ : วิเทศสัมพันธ์/งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
E-mail : jitlada.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6107

ชื่อ : นางสาวนงนุช หูเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ : งานการเงิน
E-mail : nongnuch.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6100

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ ภู่พงษ์
ตำแหน่ง : นักวิจัย (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานเลขานุการคณบดี/งานบริการวิชาการ/งานบริหารวิจัย  กองทุนวิจัยคณะ/สถานวิจัย ANED
E-mail : sudarat.ph(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6432

ชื่อ : นางสาวอรปรียา ปิยังกร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานบุคลากร/งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
E-mail : onpreeya.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6433

ชื่อ : นางสาวอาทิตยา เนียมสอาด
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)/ ทุนสมรรถนะอาจารย์และการขอตำแหน่ง
E-mail : aatitaya.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6434

ชื่อ : นางสาวทิฆัมพร ทิพย์รองพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์คณะ
E-mail : tikumporn.ti(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6165

ชื่อ : นายสามารถ มีสุข
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่อัดสำเนา/ห้องถ่ายเอกสาร
E-mail : samat.m(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องถ่ายเอกสาร สำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6122

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางจินดา รุ่งโรจน์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
E-mail : jinda(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6723

ชื่อ : นายวัฒนา ศรัทธาวีระกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) / งานแจ้งซ่อม
E-mail : wattana(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6713

ชื่อ : นางสาวทัศนีย์ สามารถ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี)
E-mail : thassanee.sa(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6723

ชื่อ : นางนภาพิศ หลิมสถาพรกุล
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
E-mail : napapit.l(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6724

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (AERIC)

ชื่อ : นางสาวจุฑาพร เกษร
ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานที่รับผิดชอบ : งานวิจัยคณะ
E-mail : jutaporn.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AERIC ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6479

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นายญาณวัฒน์ ภู่วรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
งานที่รับผิดชอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / support
E-mail : yannawut.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1402
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6126

buca escort
kurtköy escort
Cialis
adapazari escort beylikduzu escort esenyurt escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort avcilar escort beylikduzu escort sisli escort istanbul escort atasehir escort maltepe escort kadikoy escort istanbul escort ankara escort eryaman escort izmir escort denizli escort bursa escort esenyurt escort Sakarya Escort esenyurt escort