บริการวิชาการและบริการวิจัย

เรามุ่งเน้นการบูรณาการสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สู่สังคม ทางคณะฯ มีการเปิดให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานและสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมอาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ (แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ลูกปลาวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน)


ศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


จัดโครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ


จัดอบรมด้านอาหารปลอดภัย


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะฯ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน

ตัวอย่างหัวข้อการบริการวิชาการ/การจัดค่ายวิชาการ ค่ายสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการขอรับงานบริการวิชาการ

ค่าบริการห้องปฏิบัติการ

รวมเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ
ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/วัน
รองรับ 30 คน/ห้อง

ห้องปฏิบัติการเคมี (2 ห้อง)


ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (2 ห้อง)


ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  (1 ห้อง)


ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ( 1 ห้อง)


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AERIC  (1 ห้อง)


นางสาวสุดารัตน์ ภู่พงษ์

E-mail:sudarat.ph@phuket.psu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 076276000 ต่อ 6432

Inbox page: FTE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม