เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (GEO)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science (Environmental Geoinformatics Technology)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 และรหัสก่อนหน้า)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมโลก

                (ภาษาไทย)
                วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม)
                วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม)

                (ภาษาอังกฤษ)
                Bachelor of Science (Environmental Geoinformatics Technology)
                B.Sc. (Environmental Geoinformatics Technology)

 • การใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ
 • การทำแผนที่
 • การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ บนพื้นโลก ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม การสำรวจด้วยภาพถ่าย เพื่อนำไปใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข คมนาคม เกษตรกรรม ผังเมือง และภัยพิบัติธรรมชาติ

 • นักภูมิสารสนเทศ
 • นักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายจากดาวเทียม
 • นักพัฒนาเว็บไซต์หรือแอ๊พพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่
 • นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ
 • พนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ
 • งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลเชิงพื้นที่ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

                23,000 บาท/ภาคการศึกษา

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

จำนวนหน่วยกิต

โปรแกรมแบบปกติ รวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

โปรแกรมแบบก้าวหน้า รวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

โปรแกรมแบบปกติ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป32 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา11 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์12 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ90 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน19 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาชีพ71 หน่วยกิต 
    – วิชาชีพบังคับ41 หน่วยกิต 
    – วิชาชีพเลือก30 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
โปรแกรมแบบก้าวหน้า
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป32 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์11 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ99 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน19 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาชีพ80 หน่วยกิต 
    2.1 บังคับ41 หน่วยกิต 
    2.2 เลือก (รวมฝึกงาน 320 ชม.)39 หน่วยกิต 
      2.2.1 รายวิชาบัณฑิตศึกษา12 หน่วยกิต 
     2.2.2 รายวิชาก้าวหน้า6 หน่วยกิต 
     2.2.3 รายวิชาชีพเลือกจากโปรแกรมปกติ15 หน่วยกิต 
     2.2.4 รายวิชาวิทยานิพนธ์6 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต

เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

นายโสภณ จันทร์ทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 076-27000 ต่อ 6043
Email : sopon.j@phuket.psu.ac.th
Inbox page: FTE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63 – ปัจจุบัน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีจิตสาธารณะ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในบริบทของเมืองท่องเที่ยวรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้การแก้ปัญหาและค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

                (ภาษาไทย)
                วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม)
                วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม)

                (ภาษาอังกฤษ)
                Bachelor of Science (Environmental Geoinformatics Technology)
                B.Sc. (Environmental Geoinformatics Technology)

 • การใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ
 • การทำแผนที่
 • การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ บนพื้นโลก ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม การสำรวจด้วยภาพถ่าย เพื่อนำไปใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข คมนาคม เกษตรกรรม ผังเมือง และภัยพิบัติธรรมชาติ

 • นักภูมิสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายจากดาวเทียม
 • นักพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่
 • พนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ
 • งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลเชิงพื้นที่ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

                23,000 บาท/ภาคการศึกษา

รูปแบบหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต โปรแกรมแบบปกติ รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต โปรแกรมแบบก้าวหน้า รวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
โปรแกรมแบบปกติ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 13 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ 86 หน่วยกิต
    2.1 วิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
    2.2 วิชาชีพเลือก 27 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
โปรแกรมแบบก้าวหน้า
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 13 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ 95 หน่วยกิต
    2.1 วิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
    2.2 วิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต
      – รายวิชาชีพเลือกจากโปรแกรมแบบปกติ 12 หน่วยกิต
    – รายวิชาบัณฑิตศึกษา 9 หน่วยกิต
    – รายวิชาก้าวหน้า (รายวิชาเลือกบัณฑิตศึกษา) 9 หน่วยกิต
    – รายวิชาวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายโสภณ จันทร์ทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 076-276106
Email : sopon.j@phuket.psu.ac.th
Inbox page: FTE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต