คณะผู้บริหาร และประธานหลักสูตร

คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ดร.จตุรงค์ คงแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ปกรณ์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและพัฒนาระบบ

ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.จันทินี บุญชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
(Geo)

ดร.สุภัสรา ขุนศรี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ETM)

ดร.สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
(MSCM)

ผศ.ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(TEM)

ดร.จันทินี บุญชัย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
และ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก
(หลักสูตรนานาชาติ)