เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETM)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science (Environmental Technology and Management)

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับแนวคิดทางด้านสังคมเพื่อการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

                (ภาษาไทย)
                วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
                วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

                (ภาษาอังกฤษ)
                Bachelor of Science (Environmental Technology and Management)
                B.Sc. (Environmental Technology and Management)

  • การวิเคราะห์มลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
  • การใช้เทคโนโลยีในการบำบัดและควบคุมมลพิษปนเปื้อนสู่อากาศ น้ำ ดิน ขยะ และของเสียอันตราย
  • การจัดการมลพิษและการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษ
  • การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนมลพิษ
  • การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐ
  • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และตรวจสอบมลพิษ
  • ผู้ประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
  • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
  • ผู้ควบคุมและดูแลระบบบำบัดมลพิษ

ซึ่งจบสาขานี้สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชนเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นต้องใส่ใจ เพื่อทำให้โลกใบนี้ไม่แย่ไปกว่าเดิม มาเป็น นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยกันนะคะ

                23,000 บาท/ภาคการศึกษา

รูปแบบหลักสูตร

                หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

จำนวนหน่วยกิต

                โปรแกรมแบบปกติ รวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

                โปรแกรมแบบก้าวหน้า รวมตลอดหลักสูตร 166 หน่วยกิต

 

โปรแกรมแบบปกติ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 40 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ 66 หน่วยกิต
    – วิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
    – วิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
    แผนฝึกงาน
            – วิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
            – วิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
                    – รายวิชาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
    แผนสหกิจศึกษา
            – วิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
            – วิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
                    – รายวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
โปรแกรมแบบก้าวหน้า
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 130 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 40 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ 90 หน่วยกิต
    2.1 วิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
    2.2 วิชาชีพเลือก 42 หน่วยกิต
      – รายวิชาฝึกงาน   ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
    – รายวิชาชีพเลือกจากโปรแกรมแบบปกติ 18 หน่วยกิต
    – รายวิชาบัณฑิตศึกษา 9 หน่วยกิต
    – รายวิชาก้าวหน้า (รายวิชาเลือกบัณฑิตศึกษา) 9 หน่วยกิต
    – รายวิชาวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาว โภไคย เฮ่าบุญ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-27000 ต่อ 6166
Email : pokai.h(at)phuket.psu.ac.th
Inbox page: FTE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต