วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (MSCM)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
Bachelor of Science (Marine Science and Coastal Management)

ปรัชญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่งที่เกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศ และเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมโลก

                (ภาษาไทย)
                วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง)
                วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง)

                (ภาษาอังกฤษ)
                Bachelor of Science (Marine Science and Coastal Management)
                B.Sc. (Marine Science and Coastal Management)

 • สมุทธศาสตร์และระบบนิเวศทางทะเล
 • การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจในการติดตาม
 • การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
 • นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
 • นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • ที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
 • นักสร้างสารคดี ช่างภาพใต้น้ำ
 • เจ้าของธุรกิจสายงานทางทะเล

ซึ่งจบสาขานี้สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชนนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล : การเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยวและรักษาธรรมชาติให้คงอยู่

                23,000 บาท/ภาคการศึกษา

รูปแบบหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 32 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ 69 หน่วยกิต
    – วิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
    – วิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวธรรมรัตน์ แซ่ตัน
เบอร์โทรศัพท์ : 076-27000 ต่อ 6167
Email : thammarat.sae@phuket.psu.ac.th
Inbox page: FTE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต