เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (TEM)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
Master of Science (Technology and Environmental Management)

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และ การท่องเที่ยว ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                (ภาษาไทย)
               วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
               วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

                (ภาษาอังกฤษ)
                Master of Science (Technology and Environmental Management)
                M.Sc. (Technology and Environmental Management)

 • หน่วยงานราชการ
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือภูมิสารสนเทศ
  • นักวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ
 • หน่วยงานเอกชน
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือภูมิสารสนเทศ
   เจ้าหน้าที่/ นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมประจำห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
  • เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
  • ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

                32,000 บาท/ภาคการศึกษา

รูปแบบหลักสูตร

              หลักสูตร 2 ปี

จำนวนหน่วยกิต

                 แผน ก 1         36 หน่วยกิต

                 แผน ก 2         36 หน่วยกิต

 • แผน ก 1                                             36 หน่วยกิต

                           -วิทยานิพนธ์                          36 หน่วยกิต

 • แผน ก 2                                             36 หน่วยกิต

                           -หมวดวิชาบังคับ                     9 หน่วยกิต

                           -หมวดวิชาเลือก                      9 หน่วยกิต

                           -วิทยานิพนธ์                          18 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 • แผน ก 1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
978-503ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสถิติ*1
(Environmental Research Methodology and Statistics)
3((3)-0-6)
978-504สัมมนา*
(Seminar)
1(0-2-1)
978-601วิทยานิพนธ์
(Thesis)
9(0-27-0)
 รวม9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
978-504สัมมนา*
(Seminar)
1(0-2-1)
978-601วิทยานิพนธ์
(Thesis)
9(0-27-0)
 รวม9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
978-601วิทยานิพนธ์
(Thesis)
9(0-27-0)
 รวม9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
978-601วิทยานิพนธ์
(Thesis)
9(0-27-0)
 รวม9 หน่วยกิต

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
1อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 • แผน ก 2
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
978-501ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(Environmental Systems and Integrated Environmental Management)
3((3)-0-6)
978-502กฏหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
(Advanced Environmental Law and Policy)
3((3)-0-6)
978-503ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสถิติ
(Environmental Research Methodology and Statistics)
3((3)-0-6)
978-504สัมมนา*
(Seminar)
1(0-2-1)
978-xxxวิชาเลือก**3 หน่วยกิต
 รวม12 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
978-504สัมมนา*
(Seminar)
1(0-2-1)
978-602วิทยานิพนธ์
(Thesis)
6(0-18-0)
978-xxxวิชาเลือก**6 หน่วยกิต
 รวม12 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
978-602วิทยานิพนธ์
(Thesis)
6(0-18-0)
 รวม6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
978-602วิทยานิพนธ์
(Thesis)
6(0-18-0)
 รวม6 หน่วยกิต

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
** วิชาเลือกจากรายวิชาเลือกแต่ละกลุ่มวิชา

เล่มหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (TEM)

                ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

       มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก 1
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่จะทำวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาขั้น ปริญญาตรี หรือ
  • มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
 • สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก 2
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
   ขั้นปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด หรือ 
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (โปรแกรมแบบก้าวหน้า: Honors program) หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (โปรแกรมแบบก้าวหน้า: Honors program) จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจิตรลดา เอสุจินต์
E-mail: jitlada.a@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 076276000 ต่อ 6107
รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร
สมัครเรียนออนไลน์