อาจารย์ประจำคณะ

รศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
E-mail : werapong.g(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 ( ตึก 1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6176
Curriculum vitae

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
E-mail : pun.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานอธิการบดี วข.ภูเก็ต (ตึก7)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6006

Curriculum vitae

ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (วิทยาการคณนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
E-mail : wanchitra.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6480

Curriculum vitae

ดร. จินดา สวัสดิ์ทวี

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
E-mail : jinda.sa(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1209 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6135

Curriculum vitae

ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
E-mail : pariyaporn.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : –

Curriculum vitae

กลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศ

รศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
E-mail : werapong.g(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 ( ตึก 1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6176

Curriculum vitae

ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
E-mail : siriwan.ru(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6495

Curriculum vitae

ดร.รวี รัตนาคม

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
E-mail : rawee.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6491

Curriculum vitae

อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
E-mail : phornnarong.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1211 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6142

Curriculum vitae

ผศ.ดร.วีรนันท์ สงสม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Environmental Management Technology (International), 2564
E-mail : veeranun.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1405 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6719

Curriculum vitae

Dr.Kiyota Hashimoto

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : D.Eng. (Information Science), Nara Institute of Science and Technology, Japan, 2553
E-mail : kiyota.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6439

Curriculum vitae

กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
E-mail : worawit.won(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6482

Curriculum vitae

รศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
E-mail : pensiri.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6488

Curriculum vitae

ผศ.ดร.จันทินี บุญชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Environmental Management), The University of Queensland, Australia , 2555
E-mail : chantinee.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6489, 6752

Curriculum vitae

ผศ.ดร.ธนิตา อารีรบ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556
E-mail : thanita.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1210 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6144

Curriculum vitae

ผศ.ดร.ดนัย ทิพย์มณี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
E-mail : danai.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6131

Curriculum vitae

ดร.สุภัสรา ขุนศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D., Environment & Earth Science, University of Texas at Arlington, 2015 (2558)
E-mail : supatsara.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1405 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6716

Curriculum vitae

Assoc.Prof. Dr. Raymond James Ritchie

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Plant Physiology), University of Sydney, Australia, 2527
E-mail : raymond.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6130

Curriculum vitae

กลุ่มวิชาชีววิทยา

ผศ.ดร.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
E-mail : kanika.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก 1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6485

Curriculum vitae

อาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
E-mail : audomlak.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1210 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6144

Curriculum vitae

ผศ.ดร.ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
E-mail : yurachat.y@phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1206 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6168

Curriculum vitae

กลุ่มวิชาเคมี

ผศ.ดร.วิลาสินี ศรีพรหม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Polymer Chemistry), The University of Sydney, Australia, 2553
E-mail : wilasinee.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6486

Curriculum vitae

ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Nanotechnology and Biomaterials), The University of Queensland, Australia, 2552
E-mail : wadcharawadee.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6487

Curriculum vitae

รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
E-mail : aree.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : –

Curriculum vitae

ผศ.ดร.ปกรณ์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Physical Chemistry),Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences, 2563

E-mail : pakorn.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1209( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6170

Curriculum vitae

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

รศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
E-mail : sakshin.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องวิจัยชีวฟิสิกส์ 1308
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6154

Curriculum vitae

aj_thongchai

รศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
E-mail : thongchai.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1209 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6134

Curriculum vitae

ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Experimental Physics) from University of Virginia, USA, 2559
E-mail : tanwa.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ESSAND (ตึก 6)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6435

Curriculum vitae

ดร.ภวิตา บุญรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Physics),The University of Manchester, 2564
E-mail : pawita.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6490

Curriculum vitae

กลุ่มทะเลและชายฝั่ง

อาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
E-mail : phongtheera.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6483

Curriculum vitae

ผศ.ดร.วิภาวี ดำมี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. in Biology (International Program) Mahidol University, Thailand, 2555
E-mail : vipawee.d(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1109 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6484

Curriculum vitae

ผศ.ดร.ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : D.Sc. (Marine Science), Tongji University, Shanghai, China, 2561
E-mail : thanakorn.j(at)phuket.psu.ac.th       
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1209 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6456

Curriculum vitae

ดร.จตุรงค์ คงแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
E-mail : chaturong.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1405 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6715

Curriculum vitae

ดร.สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Earth Science), University of Oxford, 2020
E-mail : sornsiri.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6472

Curriculum vitae