หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

Marine Science and Coastal Management (MSCM)

สาขาวิชานี้เรียนอะไรบ้าง ?

จบมาทำงานอะไรได้บ้าง ?

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

Environmental Geoinformatics Technology (GEO)

สาขาวิชานี้เรียนอะไรบ้าง ?

จบมาทำงานอะไรได้บ้าง ?

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Technology and Management (ETM)

สาขาวิชานี้เรียนอะไรบ้าง ?

จบมาทำงานอะไรได้บ้าง ?