วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ) (ESSM)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science Program in Environmental Science and Sustainability Management (International Program)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืนเป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านโดยใช้กระบวนการจัดการที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผ่านการใช้กิจกรรมการปฏิบัติ (Active learning) ในห้องเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based learning) และกระบวนอื่น ๆ ของการวิจัย เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการวิจัยด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ รวมถึงสามารถค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการหาสาเหตุ ป้องกัน แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ชายฝั่งและเมืองท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

         

ภาษาไทย         ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน)

                          ชื่อย่อ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Master of Science  (Environmental Science and Sustainability  Management)

                           ชื่อย่อ  :  M.Sc. (Environmental Science and Sustainability Management)

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ภายใต้สังกัดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการ นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน ภายใต้สังกัดของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาสำหรับงานเฉพาะทางในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน เช่น การปล่อยคาร์บอนและเศรษฐกิจหมุนเวียน การดำเนินสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้สังกัดบริษัทที่ปรึกษาเอกชนหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมขนาดใหญ่
 • ผู้ควบคุมดูและระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ และออกแบบระบบงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน
 • นักวางแผนและกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น
 • ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการต่าง ๆ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร  

       ปริญญาโท

       R  แผน 1 แบบวิชาการ (ก 1)   36        หน่วยกิต

             – วิทยานิพนธ์                      36        หน่วยกิต  

       แผน 1 แบบวิชาการ (ก 2)    36        หน่วยกิต  

             – หมวดวิชาบังคับ                12        หน่วยกิต

             – หมวดวิชาเลือก                   6         หน่วยกิต

             – วิทยานิพนธ์                       18        หน่วยกิต  

แผน 1 แบบวิชาการ (ก 1)

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
 • เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีและมีผลงานตีพิมพ์
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP, PSU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ 

 

แผน 1 แบบวิชาการ (ก 2)

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
 • เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP, PSU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวอาทิตยา เนียมสอาด

E-mail:aatitaya.n@phuket.psu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 076276000 ต่อ 6434

Inbox page: FTE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต