ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
📣 #เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม) ได้แก่
 
🔴 ทุนการศึกษาประเภท #ทุนเรียนดีเด่น จำนวน 1 ทุน
ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตทั้งหมด (100%) จำนวน 46,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) ในภาคการศึกษาปกติ (ไม่รวมการศึกษาภาคฤดูร้อน)
👉 คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ต้องเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และระบุสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 และต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ อย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
 
🔴 ทุนการศึกษาประเภท #ทุนเรียนดี จำนวน 3 ทุน
ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วน (50%) จำนวน 23,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) ในภาคการศึกษาปกติ (ไม่รวมการศึกษาภาคฤดูร้อน)
👉 คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ต้องเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และระบุสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 และต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
 
🔴 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ 18 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2567
.
🔴 เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
✅ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคการศึกษา
✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
✅ ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
✅ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
🔴 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Link : https://drive.google.com/…/1V3fKqFHo…/view…
.
🔴 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ Link : https://forms.gle/u2qz382v9M2QkuDk7
 
🔴 #สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom)
 
🔴 #ประกาศผล วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
โดยสามารถเข้าดูผลได้ที่ เว็บไซต์คณะ https://te.psu.ac.th/
และ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/tepsuphuket
 
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 076-276000 ต่อ 6165
หรือ เพจ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต