Category: TE-News

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม พูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้กับผุ้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(นานาชาติ)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล  อาทิ คุณปรารภ แปลงงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต คุณบุญ ยงสกุล    ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด  คุณสมพร สาระการ เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน และ คุณชาญ วงศ์สัตยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมให้ความเห็น เสนอแนวทาง และแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางเพื่อการพัฒนาหลักสูตร Master of/Ph.D. in...

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ         “ฝึกปฏิบัติวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการจริงและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการทดลองเพิ่มมากขึ้น โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชิน บุญถวิล เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล และดร.วิลาสินี ศรีพรหม เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิชาเคมี และอาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิชาชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่...

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงาน NEXUS Final Event ภายใต้โครงการ Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data (NEXUS) ภายใต้ทุนสนับสนุนของ ERASMUS+ Programme of the European Union

เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงาน NEXUS Final Event ภายใต้โครงการ Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data (NEXUS) ภายใต้ทุนสนับสนุนของ ERASMUS+ Programme of the European Union การจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต...

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Smart Geoinfomatics Applications 2021 (ICSGA2021)

เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Smart Geoinfomatics Applications 2021 (ICSGA2021) ซึ่งมีงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 15 หัวข้อ โดยผู้ส่งผลงานเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data (NEXUS) นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์...

0

บรรยากาศการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั้งที่ 10 หรือ “PSU Phuket Science and Math Test” ณ อาคาร 6 ตึกเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั้งที่ 10 หรือ “PSU Phuket Science and Math Test” ณ อาคาร 6 ตึกเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 796 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 195 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 271 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

0

กิจกรรม “การประยุกต์ใช้ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำสำหรับเฝ้าระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในน้ำผิวดินและน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต”

ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หาดป่าตอง บริเวณทางออกคลองปากบาง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “การประยุกต์ใช้ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำสำหรับเฝ้าระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในน้ำผิวดินและน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต”  โดยได้รับเกียรติจากนางสมจิต หลิมพัฒนวงศ์ รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวเปิดงาน ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกล่าวต้อนรับและรายงานที่มาของกิจกรรม และรศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตกล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานและชี้แจง วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือความร่วมมือการวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรศ.ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.จตุรงค์ คงแก้ว ได้หารือความร่วมมือการวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1204 คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

0

บรรยากาศการปฐมนิเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาลัย )

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 6310 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวบรรยายภาพรวมของโครงการ และแนะนำหัวหน้าโครงการของแต่ละตำบล

0

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work-Integrated Learning)”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work-Integrated Learning)” ณ ห้องประชุม 1205 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมศักยภาพให้แก่คณาจารย์ ในเรื่องของรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และเพื่อสนับสนุนให้ทุกรายวิชาสามารถสามารถจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ได้

ataköy escort
buca escort
kurtköy escort
Cialis
adapazari escort beylikduzu escort esenyurt escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort avcilar escort beylikduzu escort sisli escort istanbul escort atasehir escort maltepe escort kadikoy escort istanbul escort ankara escort eryaman escort izmir escort denizli escort bursa escort esenyurt escort Sakarya Escort esenyurt escort
maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort