Category: TE-News

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคณะ

0

ภาพบรรยากาศวันซ้อม และ วันรับปริญญา

ภาพบรรยากาศวันซ้อมรับปริญญา ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6 กันยายน 2563 และวันรับจริง ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 11 กันยายน 2563                                        ...

0

ยกระดับร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต

“ยกระดับร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต” โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 2-3 กันยายน 2563 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ภูเก็ต” ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้ประกอบการในการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน และเพื่อให้มาตรฐานอาหารมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคติดต่อแพร่กระจายแก่ผู้บริโภค

0

อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อผลักดัน และวางแผนการดำเนินงานโครงการ “ประสานใจ สู้ภัย covid-19″ โครงการปันรัก ปันสุข ปันอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนนำร่อง-ชุมชนไม้ขาว ภายใต้การใช้ชีวิตแบบ New normal หลังวิกฤตโควิด-19 โดยได้มีการคัดเลือกโรงเรียนบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งนี้ สำหรับโครงการนี้ ต้องขอขอบคุณ รองอธิการบดีฯ คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม...