Category: TE-News

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคณะ

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 หรือ “PSU Phuket Science and Math Test”

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 หรือ “PSU Phuket Science and Math Test” ซึ่งจัดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้   วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ลำดับที่...

0

บรรยากาศการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั้งที่ 10 หรือ “PSU Phuket Science and Math Test” ณ อาคาร 6 ตึกเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั้งที่ 10 หรือ “PSU Phuket Science and Math Test” ณ อาคาร 6 ตึกเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 796 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 195 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 271 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

0

กิจกรรม “การประยุกต์ใช้ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำสำหรับเฝ้าระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในน้ำผิวดินและน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต”

ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หาดป่าตอง บริเวณทางออกคลองปากบาง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “การประยุกต์ใช้ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำสำหรับเฝ้าระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในน้ำผิวดินและน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต”  โดยได้รับเกียรติจากนางสมจิต หลิมพัฒนวงศ์ รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวเปิดงาน ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกล่าวต้อนรับและรายงานที่มาของกิจกรรม และรศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตกล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานและชี้แจง วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือความร่วมมือการวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรศ.ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.จตุรงค์ คงแก้ว ได้หารือความร่วมมือการวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1204 คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

0

บรรยากาศการปฐมนิเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาลัย )

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 6310 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวบรรยายภาพรวมของโครงการ และแนะนำหัวหน้าโครงการของแต่ละตำบล

0

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work-Integrated Learning)”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work-Integrated Learning)” ณ ห้องประชุม 1205 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมศักยภาพให้แก่คณาจารย์ ในเรื่องของรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และเพื่อสนับสนุนให้ทุกรายวิชาสามารถสามารถจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ได้

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคาร 6

0

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ลีมารีน จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจการแยกขยะ”

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1204 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนาคารขยะ PSU Recycle Bank คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ลีมารีน จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจการคัดแยกขยะ” ให้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ ในการดำเนินงานของธนาคารขยะ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน ได้แก่ นายณภัทร จงพงศา นายโอบนิธิ คงเผื่อน...

0

การศึกษานอกห้องเรียนของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETM) และสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง(MSCM) ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 988-241 นิเวศวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Ecology) ได้เดินทางไปศึกษาระบบนิเวศป่าเขตร้อน ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติจากน้ำตกโตนไทรไปน้ำตกบางแป การศึกษานอกห้องเรียนในครั้งนี้ได้รับกรุณาจากหัวหน้าสถานีฯ คุณปิยวัฒน์ สุคนธ์ตลอดจนเจ้าหน้าที่เดินนำทางทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสเห็นระบบนิเวศที่ยังคงความสมบูรณ์และมีความหลายหลายทางชีวภาพสูงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

buca escort
kurtköy escort
Cialis
adapazari escort beylikduzu escort esenyurt escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort avcilar escort beylikduzu escort sisli escort istanbul escort atasehir escort maltepe escort kadikoy escort istanbul escort ankara escort eryaman escort izmir escort denizli escort bursa escort esenyurt escort Sakarya Escort esenyurt escort