สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชานี้เรียนอะไรบ้าง ?
🔸 การใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ
🔸 การทำแผนที่
🔸 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ บนพื้นโลก ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม การสำรวจด้วยภาพถ่าย เพื่อนำไปใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข คมนาคม เกษตรกรรม ผังเมือง และภัยพิบัติธรรมชาติ

จบมาทำงานอะไรได้บ้างน้า ?
🔹 เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ/ภูมิศาสตร์/สารสนเทศภูมิศาสตร์
🔹 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
🔹 นักวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
🔹 นักพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ซึ่งจบสาขานี้สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน
สำหรับคนที่สนใจธรรมชาติ แม่น้ำ ภูเขา ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลก นักภูมิสารสนเทศ ผู้นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ของโลก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก ดาวนโหลด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ เบอร์โทร: 0 7627 6165
📥 Inbox page: FTE Admission คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต